Menya zimwe mumpamvu zituma urugo rwawe rukomera…

0
158

Mu minsi mike ishize, umwe mu bakunzi bacu yatugejeje ho icifuzo abaza impamvu zituma ingo (Familles) zimwe zikomeza kugira ibibazo bitandukanye. Nyuma yo kutugeza ho iki gitekerezo, ubuyobozi bwa ”Imurenge.com” twakoze ubushakashatsi bwo kumenya neza impamvu zibitera, hamwe no gutorera umuti ibi bibazo. Ibyo bibazo nabyo n’ibi:

1. Kuki abagize ingo baziburiyemo amahoro?

2. Ni iki cozana amahoro mungo?

Gutandukana siwo muti ukemura ikibazo c’urugo.

1. Kuki abagize ingo baziburiramo amahoro?

Mbere yo gusubiza kuri iki kibazo, reka tubanze twerekane urugo ico arico. Bibliya ijambo ry’Imana ritubwira ko urugo ari ubuturo cangwa se ikibanza Imana yahaye umuntu kugira ngo agituremo, ahantu Imana ihora imusura. Birosanuye ko muri ico kibanza ari ho umuntu aza ahora yerekera Imana ibibazo bye kugira ngo Imana ibikemure. Muri make iri n’ihuriro ry’Imana n’umuntu. Itangiriro 2. Imana imaze rero gushira bariya bantu murugo rwayo nkuko yabishatse, Satani ibagirira ishari irabavangira, niko n’ingo za none Satani akomeje kuzivangira. Kuko Satani adapfa kandi ntasaze, uwagiriye Adamu na Eva ishari, niwe ukomeje kurigirira n’ababakomokaho bose. Satani uyu rero ntakangwa ngo uyu yarize cangwa ngo aratunze, agerageza bose.

2. Ni iki cozana amahoro mungo?

Imana yazanishije amahoro kubwo gutanga umwana wayo Yesu Kristo mubantu. Satani ni umwanzi w’ibyiza byose. Amaze gucumuza umuntu wambere, Yesu Kristo yahise atubera intsinzi kubwo amaraso ye y’igiciro. Iyo dutewe cangwa dufite ibibazo twitabaza cangwa dutabaza Yesu kandi tukamwisunga kugira ngo abidufashemo. Impamvu rero ibibazo bidakemuka mungo, ni uko abazigize badakenera kumwihambaza. Iyo bamurarika kubikemura arabikora, kandi iyo batabikenera bigumaho ndetse bikarushaho kugwira. Kuko intego ya Satani nugusambura, ariko Yesu yaje gusenya ibirindiro byose bya Satani. 1 Yohana 3:8.

NB: mubushakashatsi twakoze burerekana yuko urugo rugizwe n’amashiga atatu, ariyo:

1. Yesu Kristo: Iyo abarugize bamenye kwisunga Yesu, hanyuma urugo rwabo bakarumuharira nk’Umwami n’Umukiza, ubwo ararutegeka rukaba amahoro.

2. Mbabarira: iyo ukosheye undi wese hagati y’abagize urugo amenye icaha yakoze, hanyuma akagisabira imbabazi. Ubwo amahoro araboneka.

3. Ndakubabariye: iyo umwe muri aba bagize urugo asabye imbabazi kumakosa yakoreye abandi, hanyuma nabo bakorosha imitima, bakamubabarira. Amahoro araboneka.

 

– Waba wifuza kutwandikira?… Ufite igitekerezo, andika ubutumwa bwawe kuri admin@imurenge.com.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here